به ارزش پایه 103 میلیارد تومان:
پارسان 69 درصد سهام زیر مجموعه فرابورسی را می فروشد

http://sahamiran1.blogfa.com/پارسان بلوک 69 درصدی حمل ونقل ریلی پارسیان را به ارزش 103 میلیارد تومان آمده عرضه کرده تا در صورت انجام معامله از ترکیب سهامداری این شرکت خارج شود.

 

منبع : سهام داری موفق در بورس تهران |پارسان 69 درصد سهام زیر مجموعه فرابورسی را می فروشد
برچسب ها : مجموعه فرابورسی ,درصد سهام ,میلیارد تومان